Ogólne warunki sprzedaży

Art. 1 – Wprowadzenie

 • Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży stosuje się do wszystkich umów sprzedaży, w ramach których Helkra Sp. z o.o. sprzedaje oferowane przez siebie produkty przedsiębiorcom (dalej Kupującym).
 • Złożenie zamówienia przez Kupującego i jego akceptacja przez Helkra Sp. z o.o. jest równoznaczne z zawarciem umowy, na warunkach wskazanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży, chyba że z ustaleń między stronami stwierdzonych na piśmie wynika, że do danej transakcji mają zastosowanie odrębne uzgodnienia.

Art. 2  – Zawarcie umowy, akceptacja zamówienia

 • Umowa sprzedaży zostaje skutecznie zawarta w momencie potwierdzenia przez Helkra Sp. z o. o. przyjęcia do realizacji zamówienia Kupującego złożonego bądź jednorazowo po otrzymaniu  informacji handlowej, bądź złożonego w ramach  kontraktu długoterminowego.
 • Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji wysyłane jest tą samą drogą, jaką zostało złożone zamówienie przez Kupującego (w tym faksem lub pocztą elektroniczną) nie później niż 10 (dziesięć) dni roboczych od otrzymania zamówienia. W przypadku jego braku, zamówienie uważa się za nieprzyjęte do realizacji, a umowa sprzedaży nie zostaje zawarta. 
 • Każda zmiana w zakresie zamówienia wymaga dla swej skuteczności akceptacji zarówno Helkra Sp. z o. o., jak i Kupującego, z zastrzeżeniem ust. 4.
 • Jeżeli w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji Helkra Sp. z o.o. wskazuje zakres tolerancji w zakresie różnic dotyczących ilości towarów objętych umową sprzedaży, brak sprzeciwu Kupującego co do zakresu tolerancji w ciągu 3 dni od dnia otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia, uważa się za jego akceptację i w przypadku różnic w tym zakresie, nie będą Kupującemu przysługiwać żadne roszczenia.

Art. 3 – Rysunki techniczne, specyfikacja produktu

 • Funkcjonalne parametry produktów w postaci ich wartości nominalnych i tolerancji są podane w specyfikacji produktu, w tym w rysunkach technicznych stanowiących cześć specyfikacji udostępnianych przez Helkra Sp. z o.o., a dołączonych do informacji o produkcie lub do oferty.
 • Wszelkie zmiany w specyfikacji, w tym w rysunkach, o których mowa w ust. 1, mogą być wprowadzone na mocy porozumienia stron lub z potrzeb produkcyjnych Helkra Sp. z o.o. w każdym czasie.
 • W przypadku wprowadzania zmiany, o których mowa w ust. 2, wynikających z potrzeb produkcyjnych Helkra Sp. z o.o., brak sprzeciwu Kupującego co do zmian w ciągu 3 dni od dnia otrzymania informacji o potrzebie wprowadzenia zmian, uważa się za ich akceptację i w przypadku różnic w tym zakresie, nie będą Kupującemu przysługiwać żadne roszczenia.
 • Helkra Sp. z o.o. odpowiada wobec Kupującego wyłącznie za spełnienie przez produkt wartości wskazanych na rysunkach, o którym mowa w ust. 1.
 • Helkra Sp. z o.o. nie odpowiada za przydatność produktu do użytku w sposób zaplanowany przez Kupującego, chyba że odpowiedzialność taką wprost przyjmie w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, które to zamówienie szczegółowo będzie określać zaplanowany sposób korzystania z produktu przez Kupującego.

Art. 4  – Ceny/Płatności

 • Ceny produktów wskazane w zamówieniu i potwierdzeniu przyjęcia zamówienia są cenami netto, uwzględniają regułę EX WORKS z modyfikacjami wynikającymi z art. 5 i nie obejmują żadnych dodatkowych opłat i obciążeń publicznoprawnych, w szczególności zaś nie obejmują podatku VAT, kosztów opakowania, kosztów transportu, instalacji, cła.
 • Płatność powinna być dokonana w warunkach ustalonych przez strony w ramach procedury składania i akceptacji zamówienia, o której mowa w art. 2.
 • W przypadku opóźnienia w płatności ze strony Kupującego w zakresie jakiegokolwiek zamówienia, Helkra Sp. z o.o. ma prawo wstrzymać ze skutkiem natychmiastowym realizację wszelkich innych zaakceptowanych zamówień Kupującego, a terminy realizacji z nich wynikające ulegają wydłużeniu o okres wstrzymania realizacji wynikający  z opóźnienia w płatności.
 • W przypadku wstrzymania realizacji zamówień zgodnie z ust. 3, Kupującemu nie będą przysługiwały z tego tytułu wobec Helkra Sp. z o.o. żadne roszczenia.
 • Terminem płatności jest termin uznania rachunku Helkra Sp. z o.o. w wysokości wynikającej z pełnej wartości danego zamówienia.

Art. 5  – Spedycja – Transport – Dostawa

 • Do transportu produktów zastosowanie ma reguła EX WORKS.
 • Reguła EX WORKS ma zastosowanie także w przypadku, gdy strony uzgodnią, że to Helkra Sp. z o.o. wybierze przewoźnika i zawrze z nim stosowną umowę.
 • W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Helkra Sp. z o.o. wybierze przewoźnika i zawrze z nim umowę w miarę możliwości przy uwzględnieniu preferencji Kupującego w tym zakresie, a Kupujący zwróci Helkra Sp. z o.o. wszelkie koszty, jakie poniosła w związku z zawarciem tej umowy.
 • W przypadku, o którym mowa w ust. 2 ryzyko związane z dostarczeniem towaru przechodzi na Kupującego w momencie wydania towaru przewoźnikowi.

Art. 6 – Odpowiedzialność Helkra Sp. z o.o.

 • Helkra Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań w zakresie umowy sprzedaży na zasadzie winy umyślnej.
 • Wszelkie rozbieżności w ilości, rodzaju i jakości w porównaniu z zamówionymi produktami, muszą zostać zgłaszane w ciągu 8 (ośmiu) dni od dnia, w którym produkty zostały dostarczone Kupującemu. Jeżeli w terminie wskazanym w ust. 2 Kupujący nie zgłosił rozbieżności w ilości, rodzaju i jakości, uważa się, że produkty zostały zaakceptowane przez Kupującego w pełnym zakresie.
 • Helkra Sp. z o.o. w ramach rękojmi odpowiada za to, że jego produkt w momencie przejścia ryzyka na Kupującego zgodnie z art. 5, jest zgodny z zamówieniem Kupującego, z zastrzeżeniem art. 3, oraz wolny od wad .
 • W ramach rękojmi Helkra Sp. z o.o. zapewnia, że produkty będą sprawnie działać przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od daty produkcji podanej na poszczególnych dostarczonych produktach z zastrzeżeniem art. 3 oraz pod warunkiem użytku zgodnego z instrukcją obsługi.
 • W ramach rękojmi Kupującemu przysługuje wyłącznie roszczenie o naprawę produktu lub jego wymianę na nowy. Każdorazowo o sposobie wykonania roszczeń z tytułu rękojmi decyduje Helkra Sp. z o.o., w tym, zamiast uczynienia zadość roszczeniom, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może według swojego uznania, zwrócić Kupującemu wynagrodzenie za wadliwe produkty, co wyczerpie wszelkie roszczenia stron z tytułu umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 6.
 • Produkty uznane przez Helkra Sp. z o.o. za wadliwe zostaną odebrane przez Spółkę lub przez osobę trzecią przez nią wyznaczoną, na koszt Helkra Sp. z o.o.
 • Helkra Sp. z o.o. nie odpowiada za wady i usterki produktu spowodowane nieprawidłowym montażem, nieprawidłową konserwacją i korzystaniem z produktu, w szczególności nie przestrzeganiem instrukcji obsługi oraz wymagań technicznych produktu.

Art. 7 – Siła wyższa

 • W przypadku, gdy Helkra Sp. z o.o. nie jest w stanie wywiązać się z umowy z powodu siły wyższej lub z powodów przez siebie niezawinionych, terminy przewidziane do realizacji dostaw są automatycznie przedłużone na okres równoważny z trwaniem skutków takich przyczyn.
 • O powstaniu tych przyczyn wskazanych w ust. 1, Helkra Sp. z o.o. zawiadomi Kupującego niezwłocznie.
 • Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 1., będą trwać dłużej niż 4 miesiące, obie strony mogą zwrócić się o rozwiązanie umowy i w takim przypadku Helkra Sp. z o.o. zwróci Kupującemu wszelkie otrzymane zaliczki, po potrąceniu z nich poniesionych w związku z realizacją umowy kosztów.

Art. 8 – Prawo właściwe

 • W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej umowie, zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.
 • W przypadku, gdyby którekolwiek z zapisów niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży okazałby się nieważny lub nieskuteczny, pozostałe zapisy pozostają w mocy, a zapisy nieważne lub nieskuteczne strony zastąpią zgodnie za wspólną wolą lub zostaną uzupełnione przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.
 • W przypadku, gdy niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży sporządzone zostaną w dwóch wersjach językowych, zawsze wersją rozstrzygającą będzie wersja w języku polskim.

Art. 9 – Spory

 • Strony zobowiązują się podejmować starania w celu rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle umowy sprzedaży w sposób polubowny.
 • W przypadku nierozwiązania konfliktu w sposób wskazany w ust. 1, właściwym sądem do rozstrzygania sporów powstałych na tle umowy sprzedaży będzie sąd właściwy według siedziby Helkra Sp. z o.o.